เปิดใช้งานห้องสมุดดิจิทัล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (อังกฤษBangkokthonburi University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายกฐานะให้เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552